My account

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

หนังสือให้การยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล makemydaygroup.com หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 1. ใช้สำหรับการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาและ นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ 2. เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การ ประชาสัมพันธ์ หรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการ แจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้ความยินยอมข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ในหนังสือฉบับนี้ เงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล